SIKÇA SORULANLAR

 1. ”Resmi

  17 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28885 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN RESMÎ İLAN FİYAT TARİFESİ Resmî ilânların fiyat tarifesi 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 1) Resmi ilânların yayım ücreti, tek sütunda bir santimetrelik boy ile ölçülmek suretiyle tespit edilir. Ancak, birden fazla sütunu kapsayacak şekilde yayımlanan ilânların sütun sayısının belirlenmesinde; 10 puntoluk metin harfleri ile dizilen ilân metinleri için tek sütun genişliği 37 milimetre, 8 puntoluk metin harfleri ile dizilen ilân metinleri için tek sütun genişliği 33 milimetre olacak şekilde, kıyasen işlem yapılır. Tek sütun olarak yayımlanan ilânlarda ise, sütun genişliği bu fıkradaki esaslar dâhilinde belirlenir. Anılan ilânların bu sütun genişliklerine göre ölçümlenebilmesi için, gazetelerin içeriklerindeki diğer yazı metinlerinin dizgisinde de yukarıda belirtilen punto büyüklüklerindeki metin harflerinin kullanılması asıldır. Resmi ilân başlıklarının 24 puntoyu geçmemesi ve bu başlıkların ilân metinleri ile mütenasip olması şarttır. Başlık dışında 10 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilânların 5 santimetrelik kısmında en az 12 satır, 8 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilanların 5 santimetrelik kısmında ise yine en az 14 satır yazı bulunur. İlân metinlerinde 8 puntodan küçük harfler kullanılmaz. Daha büyük puntolu harflerle ve/veya daha dar sütuna dizilen ilânlar, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplanır. 2) Resmî ilânların bir santimetresinin tek sütundaki yayım ücreti 8,90 Türk Lirasıdır. Şu kadar ki yayım ücreti günlük fiili satış ortalaması 10.000’den az olmayan gazeteler için 9,80 Türk Lirası, 25.000’den az olmayan gazeteler için 19,00 Türk Lirası, 50.000’den az olmayan gazeteler için de 33,00 Türk Lirasıdır. Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dâhil değildir. 3) Resmî ilânların tahmini bedelleri, Basın İlân Kurumunun tespit edeceği esaslara göre, ilânı verenler tarafından peşin olarak Kuruma ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır. Kanuni sebeblerden ötürü tahmini ilân bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben üzerine borçlarını derhal öderler. 4) Bu tarife, Resmî Gazete’de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. Resmi ilan fiyat tarifesi
 2. ”Resmi

  UYARMA: a) Basın İlân Kurumu Yönetmeliği’nin 77 nci maddesi uyarınca (Ek-5)’de örneği görülen iş emri ve tahmini bedeli, yayın tarihinden en az ON GÜN ÖNCE Kuruma intikal etmeyen ilânların, gününde yayınlanmamasından Kurumumuz sorumlu değildir. Bunun için ilân yayın tarihleri tespit olunurken, iş emrinin ve bedelin intikali için geçecek sürenin yeterli olup olmadığı titizlikle gözönünde bulundurulmalıdır. b) Açıklanan esaslara riayetsizlik dolayısıyla vâki aksamalar ve her türlü sorumluluklar Kurumumuzu ilzam etmez.
 3. ”İlan

  a) İş emri (İlân emri) hangi şubemize gönderiliyor ise, ilân bedeli de o şubemize gönderilmelidir. b) Gönderme aracı olarak BANKA, acil durumlarda Banka-Telefon veya On-Lıne havalesi tercih edilmelidir. (Bu mümkün olmadığı takdirde PTT havalesi de olabilir; ancak olabilecek gecikmeler Kurumumuzu ilzam etmez.) c) Bedelin gönderildiğine dair banka havale dekontunun veya PTT havale makbuzunun onaylı bir örneğinin mutlak suretle iş emrine eklenmesi, İstanbul ilindeki dairelerce İstanbul Şube Müdürlüğümüz aracılığıyla yayınlatılacak ilânlar için, yayın ücretinin, anılan Şubemize ödenmesi gereklidir. d) Göndermeler için, şubelerimizin banka hesap numaraları ve adresleri (EK-3)’de bulunmaktadır. e) Havalelerde ilânın konusu kısaca, daire adı ise açıkça belirtilmelidir.
 4. ”Gerçek

  a) İlânın yayınını müteakip, gazete üzerinde yapılacak ölçme sonucu gerçek bedeli tespit edilir ve faturası tanzim olunur. b) Gönderilen meblâğın, gerçek bedelden fazla olması halinde fark Kurumumuzca iade olunur. c) Gönderilen meblâğ, kifayet etmediği takdirde noksanı, ilgili dairece derhal gönderilmeli ve havalelerde fatura numarası MUTLAKA belirtilmelidir. (Noksan meblâğ herhangi bir sebeple gönderilmez ise, müteakip ilânlar yayınlanmaz.)
 5. ”195

  Madde 77- Resmî ilânların, 195 sayılı Kanun’un 32, 34 ve 35’inci maddeleri gereği ittihaz olunun Genel Kurul kararları ile resmî ilân yayınını öngören sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumca veya ilgili Valilikçe seçilecek gazetelerde yayınlatılması asıldır. Her resmî ilân, ilânı veren tarafından Kurum’a veya ilgili Valiliğe ayrı bir iş emri ile gönderilir. Anılan iş emirlerinde, ekinde yer alan ilânın nerede ve kaç defa hangi mevzuata göre yayınlanacağı, ilân yayınını öngören kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliğin adı, numarası ve maddesi de anılarak açıkça belli edilir. Yukarıda belirtilen Kanunî dayanağı gösterilmeksizin, Türkiye çapında veya yüksek tirajlı gazetelerde yayın talepleri ve benzeri istekler dikkate alınmaz. İlân metinleri kopya sayısının, ilânın yayınlanacağı gazete veya gazetelerden bir fazla olması zorunludur. Bu gereğe aykırı hareket edilmesi, ilânların yayın tarihinden en az on gün önce Kurum veya Valiliklere intikal ettirilmemesi veya doğrudan doğruya gazetelere gönderilmesi gibi sebeplerle yayın işinin gecikmesi veya sair sebepler sonucu, herhangi bir mali külfet doğduğu ya da ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkması halinde, bundan ilânı verenler sorumlu olur. Tereddüt halinde, faks aracılığıyla yapılan ilân yayın talepleri, faksa atıf yapılarak doğrulanmadıkça ve okunaklı olmadıkça işleme konulmaz. Madde 82- Kurum veya Kurum şubesi bulunmayan yerlerdeki gazeteler, resmî ilânların tahmini yayın bedellerini, Resmî İlân Fiyat Tarifesi’ndeki değişiklikler doğrultusunda Kurum’un belirleyeceği ölçülere göre, peşin olarak alır ve fatura çıkarılınca mahsup işlemini yapar. Ancak, kanunî engeller sebebiyle tahmini ilân bedelini önceden gönderemeyen genel ve katma bütçeli daireler, faturanın kendilerine ulaşması üzerine, borçlarını derhal öderler. Borç üç ay içinde ödenmez ise, tahsili için kanunî kovuşturma yapılır ve bu gecikmeye sebep olan sorumlu memurlar hakkında disiplin takibatı yapılmak üzere durum Genel Müdürlük veya Valiliklerce yetkili makamlara bildirilir.
 6. ”Resmi

  Örnek Word belgesini indirmek için tıklayınız…
 7. ”Yalnız

  195 SAYILI KANUN’UN 37 NCİ MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN AYLIK LİSTELERİN, YALNIZ REKLÂM VERİLEBİLECEKLER BÖLÜMÜNE DÂHİL OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 1. Dilekçe ÖRNEK: (BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE, İ S T A N B U L 195 sayılı Kanun’un 37 nci maddesi uyarınca hazırlanan aylık listelerin, yalnız reklâm verilebilecekler bölümünde yeralabilmemiz için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.) 2. 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince, yönetim yerinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen mevkute beyannamesi ve alındı belgesinin birer sureti. (Mevkute’nin sahibi tüzel kişi şirket olması halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen beyannamede şirket adının yer alması gerekmektedir.) 3. Mevkute’yi temsile haiz kişi veya kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri. 4. 195 sayılı Kanun’un 45 inci maddesi uyarınca, Mevkutelerin kendileri tarafından belirlenmekte olan Hususi İlân ve Reklâm Fiyat Tarifesi. 5. Kurumsal elektronik posta adresi ve varsa web adresi. 6. Gazetenin imtiyaz sahibi şirket / kişinin vergi levhasının fotokopisi. 7. Daha önce yayın hayatına başlamış olan mevkutelerden, yayın dönemlerine uygunluk arz edecek şekilde geriye dönük: Haftalıklar için 12 SAYI Onbeş günlük olanlar için 9 SAYI Aylık veya daha fazla yayınlananlar için 6 SAYI’dan örnek ikişer adedini Kurumumuz Genel Müdürlüğüne intikal ettirmesi icap etmektedir. Ancak, yayın hayatına yeni başlayacak olan ve/veya belirtilen sayılarda yayınlanmış olan mevkutelerin, bu sayıların karşılığı olan bekleme süresini tamamlamış olması zorunludur. *** Mevkutenin aylık listelere dâhil edilmesi halinde, 195 sayılı Kanuna dayanılarak alınan 67 sayılı Genel Kurul Kararı’nın 91 inci maddesi uyarınca, yayınlanacak her sayıdan, yayın zamanları içerisinde Kurum Genel Müdürlüğüne (2) adet gönderilmesi gerekmektedir.
 8. ”Basında

  Kurum Genel Kurulu’nun 16 Ağustos 2011 tarihli toplantısında alınan karar ile Kurumumuz şubesi bulunan yerlerde basında fikren veya bedenen çalışanlara verilecek borç para miktarı maksimum 4.200,-TL. olacak şekilde ’belirlenmiştir. Konu ile ilgili detaylı bilgi, mevzuat bölümünde bulunan 68 Sayılı Genel Kurul Kararı içeriğinde mevcuttur. Duyurulur. Ekler: Borç Senedi (PDF Formatı) Yeni Borç Talepnamesi (PDF Formatı) Yeni Borç Talepnamesi (JPG Formatı)